usahawanbaharu.com

KELEBIHAN PROGRAM

ISU SEMASA

Perbelanjaan dan kos meningkat

Hasil pertanian tidak meningkat

Pendapatan merosot

Hidup di dalam kemiskinan

Tanah yang diusahakan semakin sempit

Sumber semakin berkurangan

Petani tiada ilmu pengetahuan untuk inovasi